خودرو در بازار کم شد/قیمت ۲۰۶ مدل ۹۷

خودرو در بازار کم شد/قیمت ۲۰۶ مدل ۹۷
تسنیم نوشت:در بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی، عرضه محدود عاملی شده تا مشتریان دست از خرید برداشته و منتظر تعیین تکلیف بازار خودروهای وارداتی شوند.

خودرو در بازار کم شد/قیمت ۲۰۶ مدل ۹۷

تسنیم نوشت:در بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی، عرضه محدود عاملی شده تا مشتریان دست از خرید برداشته و منتظر تعیین تکلیف بازار خودروهای وارداتی شوند.
خودرو در بازار کم شد/قیمت ۲۰۶ مدل ۹۷