دادگاه بحرین تابعیت 11 نفر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی لغو کرد

دادگاه بحرین تابعیت 11 نفر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی لغو کرد
دادگاه بحرین در ادامه دستورات رژیم آل خلیفه برای سرکوب مخالفان خود، 11 شهروند بحرینی را به انجام اقدامات تروریستی متهم و تابعیت آن‌ها را لغو کرد.

دادگاه بحرین تابعیت 11 نفر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی لغو کرد

دادگاه بحرین در ادامه دستورات رژیم آل خلیفه برای سرکوب مخالفان خود، 11 شهروند بحرینی را به انجام اقدامات تروریستی متهم و تابعیت آن‌ها را لغو کرد.
دادگاه بحرین تابعیت 11 نفر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی لغو کرد