دانشمندان هسته‌ای، «ساعت روز قیامت» را 30 ثانیه جلو کشیدند

دانشمندان هسته‌ای، «ساعت روز قیامت» را 30 ثانیه جلو کشیدند
یک گروه از دانشمندان که چندین دهه بر تهدید موجودیت بشر از جانب تسلیحات اتمی تمرکز کرده‌، با انتقاد از مواضع دولت آمریکا، درباره افزایش احتمال جنگ اتمی در جهان هشدار دادند.

دانشمندان هسته‌ای، «ساعت روز قیامت» را 30 ثانیه جلو کشیدند

یک گروه از دانشمندان که چندین دهه بر تهدید موجودیت بشر از جانب تسلیحات اتمی تمرکز کرده‌، با انتقاد از مواضع دولت آمریکا، درباره افزایش احتمال جنگ اتمی در جهان هشدار دادند.
دانشمندان هسته‌ای، «ساعت روز قیامت» را 30 ثانیه جلو کشیدند