داوری گزینشی با سیاست‌های نامتوازن / وضعیت مبهم نمایش برخی فیلم‌ها در جشن خانه سینما

داوری گزینشی با سیاست‌های نامتوازن / وضعیت مبهم نمایش برخی فیلم‌ها در جشن خانه سینما
شرق نوشت:حاشیه‌های هجدهمین جشن خانه سینما همچنان ادامه دارد. ظاهرا امسال تغییر یکی از بندهای آیین‌نامه از سوی شورای سیاست‌گذاری جشن خانه سینما، ارزیابی و داوری برخی از فیلم‌های متعلق به گروه «هنر و تجربه» در جشن خانه سینما را غیرممکن کرده است.نکته‌ای که امیرحسین علم‌الهدی، مدیر گروه «هنر و تجربه» به آن اشاره می‌کند.

داوری گزینشی با سیاست‌های نامتوازن / وضعیت مبهم نمایش برخی فیلم‌ها در جشن خانه سینما

شرق نوشت:حاشیه‌های هجدهمین جشن خانه سینما همچنان ادامه دارد. ظاهرا امسال تغییر یکی از بندهای آیین‌نامه از سوی شورای سیاست‌گذاری جشن خانه سینما، ارزیابی و داوری برخی از فیلم‌های متعلق به گروه «هنر و تجربه» در جشن خانه سینما را غیرممکن کرده است.نکته‌ای که امیرحسین علم‌الهدی، مدیر گروه «هنر و تجربه» به آن اشاره می‌کند.
داوری گزینشی با سیاست‌های نامتوازن / وضعیت مبهم نمایش برخی فیلم‌ها در جشن خانه سینما

افق