داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند

داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد برمبنای اعلام سازمان سنجش و آزمون کشور و طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند.

داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد برمبنای اعلام سازمان سنجش و آزمون کشور و طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند.
داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند