درخواست توقف خبرسازی ناسالم برخی شبکه های فارسی زبان مستقر در انگلستان

درخواست توقف خبرسازی ناسالم برخی شبکه های فارسی زبان مستقر در انگلستان
سفارت کشورمان در پی تلاش برخی رسانه های خبری فارسی زبان در ترغیب معترضان در ایران به شورش، در نامه ای به نهاد عالی نظارت بر رسانه ها و شبکه های صوتی و تصویری انگلستان خواستار اقدامات لازم برای توقف خبرسازی ناسالم این شبکه ها شد.

درخواست توقف خبرسازی ناسالم برخی شبکه های فارسی زبان مستقر در انگلستان

سفارت کشورمان در پی تلاش برخی رسانه های خبری فارسی زبان در ترغیب معترضان در ایران به شورش، در نامه ای به نهاد عالی نظارت بر رسانه ها و شبکه های صوتی و تصویری انگلستان خواستار اقدامات لازم برای توقف خبرسازی ناسالم این شبکه ها شد.
درخواست توقف خبرسازی ناسالم برخی شبکه های فارسی زبان مستقر در انگلستان