درخواست مرجعیت دینی برای انحصار سلاح در دست بغداد، شامل پیشمرگه نیز می‌شود

درخواست مرجعیت دینی برای انحصار سلاح در دست بغداد، شامل پیشمرگه نیز می‌شود
کارشناس امنیتی و تحلیل‌گر سیاسی عراق، اعلام کرد که درخواست مرجعیت دینی برای انحصار سلاح در دست بغداد، شامل پیشمرگه نیز می‌شود.

درخواست مرجعیت دینی برای انحصار سلاح در دست بغداد، شامل پیشمرگه نیز می‌شود

کارشناس امنیتی و تحلیل‌گر سیاسی عراق، اعلام کرد که درخواست مرجعیت دینی برای انحصار سلاح در دست بغداد، شامل پیشمرگه نیز می‌شود.
درخواست مرجعیت دینی برای انحصار سلاح در دست بغداد، شامل پیشمرگه نیز می‌شود