دریافت غیرقانونی آبونمان از مشترکان گاز ادامه دارد/ شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان در حال برگزاری است

دریافت غیرقانونی آبونمان از مشترکان گاز ادامه دارد/ شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان در حال برگزاری است
درحالی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان به شرکت ملی گاز ابلاغ شد که هنوز شرکت ملی گاز درقبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت می کند.

دریافت غیرقانونی آبونمان از مشترکان گاز ادامه دارد/ شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان در حال برگزاری است

درحالی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان به شرکت ملی گاز ابلاغ شد که هنوز شرکت ملی گاز درقبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت می کند.
دریافت غیرقانونی آبونمان از مشترکان گاز ادامه دارد/ شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان در حال برگزاری است