دریچه های جدیدی برای توسعه روابط ایران و پاکستان باز شده است

دریچه های جدیدی برای توسعه روابط ایران و پاکستان باز شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریچه های جدیدی برای همکاری بین ایران و پاکستان باز شده که در گذشته به این میزان نبوده است.

دریچه های جدیدی برای توسعه روابط ایران و پاکستان باز شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریچه های جدیدی برای همکاری بین ایران و پاکستان باز شده که در گذشته به این میزان نبوده است.
دریچه های جدیدی برای توسعه روابط ایران و پاکستان باز شده است