در منطقه 8 کرج؛ طرح جمع آوری آزمایشی زباله در روزهای زوج اجرایی شد

در منطقه 8 کرج؛ طرح جمع آوری آزمایشی زباله در روزهای زوج اجرایی شد
معاون خدمات شهری شهرداری کرج از اجرای آزمایشی طرح جمع آوری زباله طی روزهای زوج در یکی از نقاط شهری این کلانشهر خبر داد و گفت: این طرح به صورت آزمایشی در بخشی از منطقه 8 کرج به اجرا در می آید و زباله های شهروندان طی روزهای زوج از محل جمع آوری می شود.

در منطقه 8 کرج؛ طرح جمع آوری آزمایشی زباله در روزهای زوج اجرایی شد

معاون خدمات شهری شهرداری کرج از اجرای آزمایشی طرح جمع آوری زباله طی روزهای زوج در یکی از نقاط شهری این کلانشهر خبر داد و گفت: این طرح به صورت آزمایشی در بخشی از منطقه 8 کرج به اجرا در می آید و زباله های شهروندان طی روزهای زوج از محل جمع آوری می شود.
در منطقه 8 کرج؛ طرح جمع آوری آزمایشی زباله در روزهای زوج اجرایی شد

اسکای نیوز