دستاورد کشور در میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز چشمگیر است

دستاورد کشور در میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز چشمگیر است
معاون اول رئیس جمهور گفت: دستاورد کشور در موضوع برداشت نفت و گاز از میادین مشترک قابل توجه است و باید در اجرای طرح‌های مرتبط با این صنعت سریع‌تر و جدی‌تر بود.

دستاورد کشور در میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز چشمگیر است

معاون اول رئیس جمهور گفت: دستاورد کشور در موضوع برداشت نفت و گاز از میادین مشترک قابل توجه است و باید در اجرای طرح‌های مرتبط با این صنعت سریع‌تر و جدی‌تر بود.
دستاورد کشور در میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز چشمگیر است