دستگیری رهبران سیاسی و دینی رسوایی بزرگ تاریخی برای مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر است

دستگیری رهبران سیاسی و دینی رسوایی بزرگ تاریخی برای مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر است
در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین آمده است: زندان کشاندن کودکان و زنان و دستگیری رهبران سیاسی و دینی نشانه بلاهت آن رژیم صهیونیستی است.

دستگیری رهبران سیاسی و دینی رسوایی بزرگ تاریخی برای مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر است

در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین آمده است: زندان کشاندن کودکان و زنان و دستگیری رهبران سیاسی و دینی نشانه بلاهت آن رژیم صهیونیستی است.
دستگیری رهبران سیاسی و دینی رسوایی بزرگ تاریخی برای مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر است

فانتزی