دفاع رویانیان از خودش در ماجرای خلعتبری/اگر غیرقانونی بود که باید می‌انداختندمان دسته پایین‌تر!

دفاع رویانیان از خودش در ماجرای خلعتبری/اگر غیرقانونی بود که باید می‌انداختندمان دسته پایین‌تر!
رویانیان می‌گوید اگر در پرونده خلعتبری تخلف کرده‌بودند باید بازی‌های آن فصل پرسپولیس ،3 بر صفر می‌شد!

دفاع رویانیان از خودش در ماجرای خلعتبری/اگر غیرقانونی بود که باید می‌انداختندمان دسته پایین‌تر!

رویانیان می‌گوید اگر در پرونده خلعتبری تخلف کرده‌بودند باید بازی‌های آن فصل پرسپولیس ،3 بر صفر می‌شد!
دفاع رویانیان از خودش در ماجرای خلعتبری/اگر غیرقانونی بود که باید می‌انداختندمان دسته پایین‌تر!