دلخوری بین اصلاح‌طلبان و روحانی قدیمی است

دلخوری بین اصلاح‌طلبان و روحانی قدیمی است
علیرضا محجوب گفت: دلگیری‌هایی که میان اصلاح‌طلبان و روحانی ایجاد شده برای امروز نیست و گذشته هم این مسائل وجود داشته است.

دلخوری بین اصلاح‌طلبان و روحانی قدیمی است

علیرضا محجوب گفت: دلگیری‌هایی که میان اصلاح‌طلبان و روحانی ایجاد شده برای امروز نیست و گذشته هم این مسائل وجود داشته است.
دلخوری بین اصلاح‌طلبان و روحانی قدیمی است