ده کمپ موقت گردشگری در زنجان راه اندازی می شود

ده کمپ موقت گردشگری در زنجان راه اندازی می شود
10 کمپ موقت گردشگری در محل پارک ملت شهر زنجان ایجاد و 17 تابلوی راهنمای مسافر در شهر و جاده‌ها نصب شوند.

ده کمپ موقت گردشگری در زنجان راه اندازی می شود

10 کمپ موقت گردشگری در محل پارک ملت شهر زنجان ایجاد و 17 تابلوی راهنمای مسافر در شهر و جاده‌ها نصب شوند.
ده کمپ موقت گردشگری در زنجان راه اندازی می شود