«دوباره ایران» را برای مردم خواندم، نه شخص خاصی/ اگر امثال شهید حججی نبودند امنیت نداشتیم

«دوباره ایران» را برای مردم خواندم، نه شخص خاصی/ اگر امثال شهید حججی نبودند امنیت نداشتیم
خواننده کشورمان گفت: فارغ از اینکه بهره‌گیری‌های سیاسی همیشه افرادی نظیر شهید حججی را دستمایه خودشان قرار می‌دهند، ولی معتقدم اگر او و امثال او نبودند ما هم امنیت نداشتیم.

«دوباره ایران» را برای مردم خواندم، نه شخص خاصی/ اگر امثال شهید حججی نبودند امنیت نداشتیم

خواننده کشورمان گفت: فارغ از اینکه بهره‌گیری‌های سیاسی همیشه افرادی نظیر شهید حججی را دستمایه خودشان قرار می‌دهند، ولی معتقدم اگر او و امثال او نبودند ما هم امنیت نداشتیم.
«دوباره ایران» را برای مردم خواندم، نه شخص خاصی/ اگر امثال شهید حججی نبودند امنیت نداشتیم