دوران خدمت سربازی چگونه بدون پرداخت حق بیمه جزو سابقه محسوب می شود؟

دوران خدمت سربازی چگونه بدون پرداخت حق بیمه جزو سابقه محسوب می شود؟
از کسانیکه قبل از رفتن به سربازی شاغل باشند و حق بیمه پرداخت کرده باشند حق بیمه‌ای بابت سربازی برای سابقه بیمه دریافت نمی‌شود.

دوران خدمت سربازی چگونه بدون پرداخت حق بیمه جزو سابقه محسوب می شود؟

از کسانیکه قبل از رفتن به سربازی شاغل باشند و حق بیمه پرداخت کرده باشند حق بیمه‌ای بابت سربازی برای سابقه بیمه دریافت نمی‌شود.
دوران خدمت سربازی چگونه بدون پرداخت حق بیمه جزو سابقه محسوب می شود؟

دانلود فیلم با لینک مستقیم