دور کاری، شکست محدودیت ها، تولد خلاقیت ها

دور کاری، شکست محدودیت ها، تولد خلاقیت ها
“دنبال کار میگردم ولی هیچ کجا کار نیست!”،”از دانشگاه فارغ التحصیل شدم ولی بیخودی رفتم دانشگاه، کار که نیست!”آیا این جملات و یا جملاتی مشابه این برای شما آشنا نیستند؟!

دور کاری، شکست محدودیت ها، تولد خلاقیت ها

“دنبال کار میگردم ولی هیچ کجا کار نیست!”،”از دانشگاه فارغ التحصیل شدم ولی بیخودی رفتم دانشگاه، کار که نیست!”آیا این جملات و یا جملاتی مشابه این برای شما آشنا نیستند؟!
دور کاری، شکست محدودیت ها، تولد خلاقیت ها

طاووس موزیک