دولت با استانی کردن بودجه آموزش و پرورش قصد انداختن توپ مشکلات به زمین استان‌ها را دارد

دولت با استانی کردن بودجه آموزش و پرورش قصد انداختن توپ مشکلات به زمین استان‌ها را دارد
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به استانی شدن بودجه آموزش و پرورش،گفت: به دلیل وجود مشکلات در آموزش و پرورش دولت قصد دارد با این کار، توپ را به زمین استانها بیندازد و خود را راحت کند.

دولت با استانی کردن بودجه آموزش و پرورش قصد انداختن توپ مشکلات به زمین استان‌ها را دارد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به استانی شدن بودجه آموزش و پرورش،گفت: به دلیل وجود مشکلات در آموزش و پرورش دولت قصد دارد با این کار، توپ را به زمین استانها بیندازد و خود را راحت کند.
دولت با استانی کردن بودجه آموزش و پرورش قصد انداختن توپ مشکلات به زمین استان‌ها را دارد