دولت بحرین با اعدام نمی‌تواند اراده ملت را بشکند

دولت بحرین با اعدام نمی‌تواند اراده ملت را بشکند
معاون دبیرکل جمعیت ملی-اسلامی الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه ۶ جوان تأکید کرد که این احکام ظالمانه نمی‌تواند حرکت مردم را متوقف سازد.

دولت بحرین با اعدام نمی‌تواند اراده ملت را بشکند

معاون دبیرکل جمعیت ملی-اسلامی الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه ۶ جوان تأکید کرد که این احکام ظالمانه نمی‌تواند حرکت مردم را متوقف سازد.
دولت بحرین با اعدام نمی‌تواند اراده ملت را بشکند