دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام در ایران است اما تغییر نظام اغلب کارساز نیست

دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام در ایران است اما تغییر نظام اغلب کارساز نیست
یک روزنامه آمریکایی گزارش کرد که دولت کنونی آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران است اما این سیاست اغلب کارساز نیست.

دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام در ایران است اما تغییر نظام اغلب کارساز نیست

یک روزنامه آمریکایی گزارش کرد که دولت کنونی آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران است اما این سیاست اغلب کارساز نیست.
دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام در ایران است اما تغییر نظام اغلب کارساز نیست