دیوار مرزی ایران و ترکیه بهار 2018 تکمیل می‌شود

دیوار مرزی ایران و ترکیه بهار 2018 تکمیل می‌شود
مقامات ترکیه از تکمیل دیوار مرزی با ایران در بهار سال 2018 خبر دادند.

دیوار مرزی ایران و ترکیه بهار 2018 تکمیل می‌شود

مقامات ترکیه از تکمیل دیوار مرزی با ایران در بهار سال 2018 خبر دادند.
دیوار مرزی ایران و ترکیه بهار 2018 تکمیل می‌شود