دیپلمات روس: کشورهای حاشیه خزر درباره اصول تقسیم این دریا توافق کرده‌اند

دیپلمات روس: کشورهای حاشیه خزر درباره اصول تقسیم این دریا توافق کرده‌اند
یک دیپلمات روس می‌گوید که کشورهای حاشیه خزر در نشست اخیر در زمینه اصول تقسیم این دریا توافق کرده‌اند.

دیپلمات روس: کشورهای حاشیه خزر درباره اصول تقسیم این دریا توافق کرده‌اند

یک دیپلمات روس می‌گوید که کشورهای حاشیه خزر در نشست اخیر در زمینه اصول تقسیم این دریا توافق کرده‌اند.
دیپلمات روس: کشورهای حاشیه خزر درباره اصول تقسیم این دریا توافق کرده‌اند