رأی منفی مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ

رأی منفی مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع آرا به قطعنامه یک قانونگذار دموکرات برای استیضاح ترامپ رأی منفی داد.

رأی منفی مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ

مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع آرا به قطعنامه یک قانونگذار دموکرات برای استیضاح ترامپ رأی منفی داد.
رأی منفی مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ