رئیس قوه قضائیه به مقام شامخ شهدای ایلام ادای احترام کرد

رئیس قوه قضائیه به مقام شامخ شهدای ایلام ادای احترام کرد
رئیس قوه قضائیه که به ایلام سفر کرده است با حضور در گلزار شهدای ایلام با اهدای تاج گل به مقام شامخ شهدای این استان ادای احترام کرد.

رئیس قوه قضائیه به مقام شامخ شهدای ایلام ادای احترام کرد

رئیس قوه قضائیه که به ایلام سفر کرده است با حضور در گلزار شهدای ایلام با اهدای تاج گل به مقام شامخ شهدای این استان ادای احترام کرد.
رئیس قوه قضائیه به مقام شامخ شهدای ایلام ادای احترام کرد