رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد

رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد
امیدعلی پارسا با حکم نوبخت به عنوان رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد.

رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد

امیدعلی پارسا با حکم نوبخت به عنوان رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد.
رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد

مجله اینترنتی