رئیس پارلمان کردستان عراق استعفا کرد

رئیس پارلمان کردستان عراق استعفا کرد
همزمان با خروج وزرای حزب «جنبش تغییر» (گوران) از کابینه کردستان عراق، «یوسف محمدصادق» رئیس پارلمان این منطقه نیز از سمت خود استعفا کرد.

رئیس پارلمان کردستان عراق استعفا کرد

همزمان با خروج وزرای حزب «جنبش تغییر» (گوران) از کابینه کردستان عراق، «یوسف محمدصادق» رئیس پارلمان این منطقه نیز از سمت خود استعفا کرد.
رئیس پارلمان کردستان عراق استعفا کرد