راننده شیطان صفت دستگیر شد+عکس

راننده شیطان صفت دستگیر شد+عکس
راننده شیطان صفتی که دختر جوانی را به جای رساندن به حوزه امتحانی با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار داده بود به دام پلیس افتاد.

راننده شیطان صفت دستگیر شد+عکس

راننده شیطان صفتی که دختر جوانی را به جای رساندن به حوزه امتحانی با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار داده بود به دام پلیس افتاد.
راننده شیطان صفت دستگیر شد+عکس