راهپیمایی مردمی در محکومیت آشوبگران فردا در ارومیه برگزار می‌شود

راهپیمایی مردمی در محکومیت آشوبگران فردا در ارومیه برگزار می‌شود
فردا صبح راهپیمایی مردمی در محکومیت آشوبگران در ارومیه برگزار می‌شود.

راهپیمایی مردمی در محکومیت آشوبگران فردا در ارومیه برگزار می‌شود

فردا صبح راهپیمایی مردمی در محکومیت آشوبگران در ارومیه برگزار می‌شود.
راهپیمایی مردمی در محکومیت آشوبگران فردا در ارومیه برگزار می‌شود