راه‌حل مشکلات آموزش عالی حذف کنکور است/اگر گزارشی از اجرای سند ۲۰۳۰ برسد حتماً برخورد می‌کنیم/ ارائه پیش نویس هوافضا

راه‌حل مشکلات آموزش عالی حذف کنکور است/اگر گزارشی از اجرای سند ۲۰۳۰ برسد حتماً برخورد می‌کنیم/ ارائه پیش نویس هوافضا
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر گزارشی از اجرای سند ۲۰۳۰ در حوزه آموزشی به ما برسد حتماً برخورد می‌کنیم.

راه‌حل مشکلات آموزش عالی حذف کنکور است/اگر گزارشی از اجرای سند ۲۰۳۰ برسد حتماً برخورد می‌کنیم/ ارائه پیش نویس هوافضا

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر گزارشی از اجرای سند ۲۰۳۰ در حوزه آموزشی به ما برسد حتماً برخورد می‌کنیم.
راه‌حل مشکلات آموزش عالی حذف کنکور است/اگر گزارشی از اجرای سند ۲۰۳۰ برسد حتماً برخورد می‌کنیم/ ارائه پیش نویس هوافضا