رسیدگی به تقاضای تفحص از بانک‌های «توسعه تعاون» و «رفاه»

رسیدگی به تقاضای تفحص از بانک‌های «توسعه تعاون» و «رفاه»
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه در دستورکار هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

رسیدگی به تقاضای تفحص از بانک‌های «توسعه تعاون» و «رفاه»

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه در دستورکار هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
رسیدگی به تقاضای تفحص از بانک‌های «توسعه تعاون» و «رفاه»