رشیدی: با سرپرست تیم برخورد جدی خواهیم داشت/ گزارش کمیته انضباطی را به همه اعلام خواهیم کرد

رشیدی: با سرپرست تیم برخورد جدی خواهیم داشت/ گزارش کمیته انضباطی را به همه اعلام خواهیم کرد
رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی گفت: یک تخلفی صورت گرفته است که قطعا با تشکیل کمیته انضباطی با عابدی سرپرست تیم برخورد جدی خواهیم داشت.

رشیدی: با سرپرست تیم برخورد جدی خواهیم داشت/ گزارش کمیته انضباطی را به همه اعلام خواهیم کرد

رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی گفت: یک تخلفی صورت گرفته است که قطعا با تشکیل کمیته انضباطی با عابدی سرپرست تیم برخورد جدی خواهیم داشت.
رشیدی: با سرپرست تیم برخورد جدی خواهیم داشت/ گزارش کمیته انضباطی را به همه اعلام خواهیم کرد