رمزگشایی از کاخ ۶۹ هکتاری اشرف در مستند «اشرف، همزاد شاه»

رمزگشایی از کاخ ۶۹ هکتاری اشرف در مستند «اشرف، همزاد شاه»
مستند «اشرف، همزاد شاه» از کاخ دیده نشده اشرف پهلوی با ۶۹ هکتار وسعت و بزرگترین وافور دنیا رونمایی می‌کند.

رمزگشایی از کاخ ۶۹ هکتاری اشرف در مستند «اشرف، همزاد شاه»

مستند «اشرف، همزاد شاه» از کاخ دیده نشده اشرف پهلوی با ۶۹ هکتار وسعت و بزرگترین وافور دنیا رونمایی می‌کند.
رمزگشایی از کاخ ۶۹ هکتاری اشرف در مستند «اشرف، همزاد شاه»