رمز عدم شفافیت در هدفمندی یارانه‌ها چیست؟/چرا جعبه سیاه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باز نمی‌شود

رمز عدم شفافیت در هدفمندی یارانه‌ها چیست؟/چرا جعبه سیاه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باز نمی‌شود
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: در بودجه ۹۷ منابع درآمدی شفاف نیست، یکی ار این موارد عدم شفافیت، باز نکردن جعبه سیاه درآمدهای هدفمندی یارانه هاست که باید کاملا روشن شود.

رمز عدم شفافیت در هدفمندی یارانه‌ها چیست؟/چرا جعبه سیاه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باز نمی‌شود

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: در بودجه ۹۷ منابع درآمدی شفاف نیست، یکی ار این موارد عدم شفافیت، باز نکردن جعبه سیاه درآمدهای هدفمندی یارانه هاست که باید کاملا روشن شود.
رمز عدم شفافیت در هدفمندی یارانه‌ها چیست؟/چرا جعبه سیاه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باز نمی‌شود