رنج مردم سوریه و دلالی شبکه‌هایی مانند الجزیره؛ از «عمران» تا ذبح کودک فلسطینی

رنج مردم سوریه و دلالی شبکه‌هایی مانند الجزیره؛ از «عمران» تا ذبح کودک فلسطینی
جنگ تحمیلی سوریه، هر روز که می‌گذرد، نشانه دیگری از بی ارزش شدن جان انسان‌ها و استفاده تبلیغاتی از آنان حتی کشته‌هایشان رو می‌شود.

رنج مردم سوریه و دلالی شبکه‌هایی مانند الجزیره؛ از «عمران» تا ذبح کودک فلسطینی

جنگ تحمیلی سوریه، هر روز که می‌گذرد، نشانه دیگری از بی ارزش شدن جان انسان‌ها و استفاده تبلیغاتی از آنان حتی کشته‌هایشان رو می‌شود.
رنج مردم سوریه و دلالی شبکه‌هایی مانند الجزیره؛ از «عمران» تا ذبح کودک فلسطینی

فیلم سریال آهنگ