رهبر ایران در صورت بد عهدی آمریکا توافق را به آتش می‌کشد

رهبر ایران در صورت بد عهدی آمریکا توافق را به آتش می‌کشد
وبگاه آمریکایی نوشت: تمدید زمان تحریم‌ها بیش از اکتبر سال 2023 یا افزودن تحریم‌های جدید، از سوی ایرانیان چنین برداشت می‌شود که کنگره آمریکا جدیتی درباره توافق با ایران ندارد.

رهبر ایران در صورت بد عهدی آمریکا توافق را به آتش می‌کشد

وبگاه آمریکایی نوشت: تمدید زمان تحریم‌ها بیش از اکتبر سال 2023 یا افزودن تحریم‌های جدید، از سوی ایرانیان چنین برداشت می‌شود که کنگره آمریکا جدیتی درباره توافق با ایران ندارد.
رهبر ایران در صورت بد عهدی آمریکا توافق را به آتش می‌کشد

فستیوال فیلم