روسیه: نیروهای آمریکایی باید سوریه را ترک کنند

روسیه: نیروهای آمریکایی باید سوریه را ترک کنند
نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه روز پنجشنبه گفت که هیچ دلیلی برای باقی ماندن نیروهای آمریکا در سوریه وجود ندارد.

روسیه: نیروهای آمریکایی باید سوریه را ترک کنند

نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه روز پنجشنبه گفت که هیچ دلیلی برای باقی ماندن نیروهای آمریکا در سوریه وجود ندارد.
روسیه: نیروهای آمریکایی باید سوریه را ترک کنند