رویای بر باد رفته سلطان!

رویای بر باد رفته سلطان!
از 54 سال گذشته تاکنون ترکیه رویای پیوستن به اروپا را در سر می‌پروراند؛ رویایی که با آغاز مذاکرات رسمی در این زمینه، هر چند با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود با این حال، کج‌دار و مریز مسیر خود را می‌پیمود، اما حالا به بن‌بستی خورده است که عبور از آن دشوار به نظر می‌رسد.

رویای بر باد رفته سلطان!

از 54 سال گذشته تاکنون ترکیه رویای پیوستن به اروپا را در سر می‌پروراند؛ رویایی که با آغاز مذاکرات رسمی در این زمینه، هر چند با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود با این حال، کج‌دار و مریز مسیر خود را می‌پیمود، اما حالا به بن‌بستی خورده است که عبور از آن دشوار به نظر می‌رسد.
رویای بر باد رفته سلطان!