رویترز: آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی هنوز ادامه دارد

رویترز: آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی هنوز ادامه دارد
گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی که در سواحل شرقی چین تصادف کرده بود تا ساعت ۰۲:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران هنوز ادامه داشته است.

رویترز: آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی هنوز ادامه دارد

گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی که در سواحل شرقی چین تصادف کرده بود تا ساعت ۰۲:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران هنوز ادامه داشته است.
رویترز: آتش‌سوزی نفت‌کش ایرانی هنوز ادامه دارد