رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد

رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد
ایرنا نوشت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: برداشت گندم از 6 میلیون تن به 14 میلیون تن در سال زراعی جاری افزایش یافت.

رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد

ایرنا نوشت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: برداشت گندم از 6 میلیون تن به 14 میلیون تن در سال زراعی جاری افزایش یافت.
رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد

ابزار رسانه