ریابکوف: پاسخ هرگونه تحریم‌های جدید آمریکا علیه مسکو را می‌دهیم

ریابکوف: پاسخ هرگونه تحریم‌های جدید آمریکا علیه مسکو را می‌دهیم
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد به محض آن که آمریکا، تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع کند، روسیه پاسخ خواهد داد.

ریابکوف: پاسخ هرگونه تحریم‌های جدید آمریکا علیه مسکو را می‌دهیم

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد به محض آن که آمریکا، تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع کند، روسیه پاسخ خواهد داد.
ریابکوف: پاسخ هرگونه تحریم‌های جدید آمریکا علیه مسکو را می‌دهیم