رییس قوه قضاییه: حمله به آرای قضات بدون اشراف به پرونده‌ها قابل هضم نیست

رییس قوه قضاییه: حمله به آرای قضات بدون اشراف به پرونده‌ها قابل هضم نیست
ایسنا نوشت: رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اکثریت قاطع قضات در دستگاه قضایی، پاکدست، شریف و متدین هستند و قاضی خاطی، یک استثناء است، هجمه برخی صاحبان تریبون به آرای قضات، بدون اشراف به محتویات پرونده ها را غیرقابل قبول دانست و گفت: تا زمانی که اشتباه یا تخلف یک قاضی در صدور رأی قضایی محرز نشود کسی حق تعرض به رأی او را ندارد.

رییس قوه قضاییه: حمله به آرای قضات بدون اشراف به پرونده‌ها قابل هضم نیست

ایسنا نوشت: رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اکثریت قاطع قضات در دستگاه قضایی، پاکدست، شریف و متدین هستند و قاضی خاطی، یک استثناء است، هجمه برخی صاحبان تریبون به آرای قضات، بدون اشراف به محتویات پرونده ها را غیرقابل قبول دانست و گفت: تا زمانی که اشتباه یا تخلف یک قاضی در صدور رأی قضایی محرز نشود کسی حق تعرض به رأی او را ندارد.
رییس قوه قضاییه: حمله به آرای قضات بدون اشراف به پرونده‌ها قابل هضم نیست