زلزله‌ نسبتا شدیدی کرمان را لرزاند

زلزله‌ نسبتا شدیدی کرمان را لرزاند
زلزله‌ نسبتا شدیدی دقایقی قبل تن وحشت زده کرمان را تکان داد.

زلزله‌ نسبتا شدیدی کرمان را لرزاند

زلزله‌ نسبتا شدیدی دقایقی قبل تن وحشت زده کرمان را تکان داد.
زلزله‌ نسبتا شدیدی کرمان را لرزاند