زلزله تهران بسیار خطرناک خواهد بود/ از تجربه ژاپن برای زلزله الگوبرداری شود

زلزله تهران بسیار خطرناک خواهد بود/ از تجربه ژاپن برای زلزله الگوبرداری شود
رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران گفت: اگر در تهران زلزله رخ دهد فاجعه رخ خواهد داد، بنابراین سؤال این است چه برنامه‌ای برای تخریب کمتر در این خصوص دارید.

زلزله تهران بسیار خطرناک خواهد بود/ از تجربه ژاپن برای زلزله الگوبرداری شود

رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران گفت: اگر در تهران زلزله رخ دهد فاجعه رخ خواهد داد، بنابراین سؤال این است چه برنامه‌ای برای تخریب کمتر در این خصوص دارید.
زلزله تهران بسیار خطرناک خواهد بود/ از تجربه ژاپن برای زلزله الگوبرداری شود