زلزله پایتخت افغانستان را لرزاند

زلزله پایتخت افغانستان را لرزاند
لحظاتی پیش زلزله نسبتاً شدیدی کابل را لرزاند.

زلزله پایتخت افغانستان را لرزاند

لحظاتی پیش زلزله نسبتاً شدیدی کابل را لرزاند.
زلزله پایتخت افغانستان را لرزاند