زلزله 4 ریشتری کنارتخته کازرون را لرزاند

زلزله 4 ریشتری کنارتخته کازرون را لرزاند
زلزله 4 ریشتری کنارتخته در شهرستان کازرون را به لرزه درآورد.

زلزله 4 ریشتری کنارتخته کازرون را لرزاند

زلزله 4 ریشتری کنارتخته در شهرستان کازرون را به لرزه درآورد.
زلزله 4 ریشتری کنارتخته کازرون را لرزاند