زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟

زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟
وزیر ارتباطات در صفحه شخصی اش به دروغ پراکنی و سیاه نمایی یک کانال تلگرامی واکنش نشان داد.

زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟

وزیر ارتباطات در صفحه شخصی اش به دروغ پراکنی و سیاه نمایی یک کانال تلگرامی واکنش نشان داد.
زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟