زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد
تشدید تحریم ها در سال 1391 بخش مهمی از بازارهای مهم بخش خصوصی را از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی خارج کرد .

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

تشدید تحریم ها در سال 1391 بخش مهمی از بازارهای مهم بخش خصوصی را از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی خارج کرد .
زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد