ساختمان بتنی شخصی‌ساز در پل ذهاب کاملا فروریخته ولی مسکن مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است

ساختمان بتنی شخصی‌ساز در پل ذهاب کاملا فروریخته ولی مسکن مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است
ضرغامی با اشاره به تصاویری که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به او نشان داده نوشت: عکس‌هایی از زلزله سرپل ذهاب نشان می‌دهد که ساختمان بتنی شخصی ساز کاملافروریخته ولی مسکن مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است.

ساختمان بتنی شخصی‌ساز در پل ذهاب کاملا فروریخته ولی مسکن مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است

ضرغامی با اشاره به تصاویری که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به او نشان داده نوشت: عکس‌هایی از زلزله سرپل ذهاب نشان می‌دهد که ساختمان بتنی شخصی ساز کاملافروریخته ولی مسکن مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است.
ساختمان بتنی شخصی‌ساز در پل ذهاب کاملا فروریخته ولی مسکن مهر، پایداری کامل خود را حفظ کرده است