سازمان ملل خواستار توقف حملات علیه یمن شد

سازمان ملل خواستار توقف حملات علیه یمن شد
دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات هوایی و زمینی علیه کشور یمن شده است.

سازمان ملل خواستار توقف حملات علیه یمن شد

دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات هوایی و زمینی علیه کشور یمن شده است.
سازمان ملل خواستار توقف حملات علیه یمن شد